Historia zakładu

1. Przesłanki powstania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Bezpośrednio po wyzwoleniu i początkach kształtowania się samorządu loklanego wśród reform społeczno-gospodarczych i politycznych znalazły się również zagadnienia samorządu komunalnego.

Lata 1945-1950 stanowią okres dostosowania samorządu komunalnego do warunków powstającego państwa. Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej wprowałdziła terenowe organy jednolitej władzy państwowej a więc rady narodowe i ich organy zarządzająco-wykoanawcze, oparte na zasadzie centralizmu demokratycznego, który ograniczył inicjatywy i samodzielność rad poprzez odebranie im wielu uprawnień w zakresie spraw o znaczeniu lokalnym.

2. Kształtowanie się form gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Powołanie w 1950 r. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej przejęło działania m.in. z zakresu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki terenami, wodociągów i studni publicznych, kanalizacji i oczyszczania, cmentarnictwa, dróg komunalnych i zieleni publicznej.

Zatwierdzony w roku 1951 statut Ministerstwa Gospodarki Komunalnej ustalił, że w ramach ministerstwa działają m.in.:

  • Centralny Zarząd Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych
  • Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Remontowo - Budowlanych
  • Centralny Zarząd Budynków Mieszkalnych

Przyjęta koncepcja centralnego sterowania nie sprawdziła się w praktyce w związku z czym w 1952 r. powstały wojewódzkie zarządy tych przedsiębiorstw.

Nastąpiła jednocześnie wyraźna dysproporcja pomiędzy układem sił i środków województwa a pozostałych szczebli rad narodowych w stosunku do jednostki gospodarki komunalnej, spowodowało to faktyczne odsunięcie od decydowania o swojej gospodarce miejskie i gromadzkie rady narodowe i ich organy gospodarki komunalnej.

W celu uproszczenia i usprawnienia pracy organów prezydiów rad narodowych w maju 1956 r. Rada Ministrów uchwaliła, że w prezydiach GRN i MRN miast, nie stanowiących powiatów zadania gospodarki komunalnej przejmą zakłady i przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, które zostały podporządkowane prezydiom radn narodowych.

Należy zwrócić uwagę, że ustalona w roku 1956 struktura organizacyjna gospodarki komunalnej, jako pierwsza spośród wszystkich resortów, uwzględniała tendencje stawiania na samodzielność i gospodarność rad narodowych wszystkich szczebli i była zaczątkiem decentralizacji.

Jednak już w 1958 r. miejskie zarządy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zostały zlikwidowane. Reaktywowano natomiast referaty w GRN i MRN. Wielobranżowość jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej doprowadziło do kolejnych zmian w organizacji resortu.

Powstały referaty i wydziały gospodarki komunalnej i mieszkaniowej jako organy kierujące na swoim szczeblu gospodarką komunalną oraz jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej jako jednostki bezpośrednio realizujące określone w swoich statutach zadania gospodarcze.


Wielokrotnie przeprowadzone zasadnicze zmiany form organizacyjych gospodarki komunalnej i powrót do form, które już były, pozwala przypuszczać, że działalność ta podlegać będzie dalszym przekształceniom w tym i prywatyzacji.

Według polskiego ustawodawstwa gospodarka komunalna objemuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa na terenie Mieroszowa

Działalność w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na terenie Mieroszowa trwa nieprzerwanie od 1946 r. Początki organizacyjne są nieznane gdyż nie zachowały się żadne dokumenty. Od początku istnienia zakład ulegał wielu przekształceniom, od Zarządu Budynków przez Przedsiębiorstwo Państwowe do Zakładu Budżetowego.

W obecnej formie organizacyjnej, zakład powstał na mocy Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa 01.01.1995 r. z połączenia dwóch jednostek budżetowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Mieroszów" Sp. z o.o., ul. Wolności 27 a, 58-350 Mieroszów
NIP 8862973495, REGON 021641748, KRS 0000391438
tel. 074-845-82-87, 074-845-82-21, e-mail: sekretariat@zgkimmieroszow.pl
Wszelkie Prawa Zastrzeżone ZGKiM "Mieroszów" Sp. z o.o. 2007 (aktualizacja 2012)
Projekt i wykonanie DTP Service s.c.