Bezumowny pobór wody i nielegalne odprowadzenie ścieków

Nielegalny pobór wody
Nierzadko spotykamy się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody, czy nielegalnego odprowadzania ścieków. Wprowadzane nowe rozwiązania, jak na przykład stosowanie wodomierzy przystosowanych do odczytów radiowych, pozwoli na szybkie wykrywania przypadków kradzieży wody. Istnieje również możliwość wykrywania nielegalnego zrzutu ścieków tzw. urządzeniem zadymiającym. By jednak zmniejszyć do minimum przypadki kradzieży tego typu potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców – skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki.

Przypominamy, że:
– z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1152),
– poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy,
– poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5 000 zł.

– nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy
(art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1152).
Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać:
1) telefonicznie w godz. Od 7:00 do 15:00 na nr 74 845 82 87 lub całodobowo – Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 881 213 307
2) bezpośrednio w siedzibie Spółki,
3) przesyłając email na adres: sekretariat@zgkimmieroszow.pl.

Rusza program kontroli wszystkich budynków i lokali w Gminie Mieroszów – Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 15.07.2019r. Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „MIEROSZÓW” Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzenia przez pracowników ZGKIM „Mieroszów”
Sp. z o.o. w Mieroszowie kontroli urządzeń instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz układów pomiarowych, jak również kontroli w zakresie sprawdzenia nielegalnego poboru wody
i nielegalnego zrzutu ścieków oraz nielegalnych podłączeń odprowadzających do kanalizacji sanitarnej wody deszczowe i drenażowe pochodzące z dachów i powierzchni utwardzonych

Gwarantujemy anonimowość i podjęcie niezwłocznych działań mających na celu likwidację zgłoszonego przypadku nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków.