Zasady korzystania z urządzeń kanalizacji sanitarnej

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

 1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
 3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85ºC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
 4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
 5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
 6. ścieków zawierających horobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
  – obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
  – stacji krwiodawstwa,
  – zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
  – laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powyższych naruszeń korzystania z urządzeń kanalizacyjnych,
kosztami ich naprawy lub udrożnienia obciążeni zostaną odbiorcy usług.