Decyzja WR.RET.070.176.2018AS w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mieroszów – do pobrania poniżej.