WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Pl. Niepodległości 25 w Mieroszowie

Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.

Ogłasza konkurs ofert na wykonanie dokumentacji audytowo-projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem (od strony podwórka) budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy Pl. Niepodległości 25 w Mieroszowie.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

Magdalena Ścisłowska nr tel.:  791 627 519, adres e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.plDokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego:


– opracowanie dokumentacji audytowo-projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem (docieplenie od strony podwórka) budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy Pl. Niepodległości 25 w Mieroszowie.

Opis przedmiotu zamówienia:

– opracowanie dokumentacji audytowo- projektowo-kosztorysowej (również w wersji elektronicznej)

– uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji, pozwoleń i uzgodnień z konserwatorem zabytków – należy dostarczyć 4 egz. dokumentacji oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

– należy dostarczyć 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej

– w ofercie proszę podać cenę netto i brutto sporządzenia dokumentacji


Termin wykonania zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy jednak nie dłuższy niż do końca marca 2022r.

Miejsce realizacji zamówienia – WM Plac Niepodległości 24 w Mieroszowie

Kryteria wyboru oferty – cena oraz doświadczenie w realizacji podobnych zamówień

Przewidywany termin realizacji zamówienia rok 2022.

Ofertę należy złożyć do dnia 17 listopada 2021 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o. ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów pok. Nr 3 lub w formie elektronicznej na e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania

przyczyny.