WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Pl. Niepodległości 19A w Mieroszowie

Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.

Ogłasza konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przyłączenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy Pl. Niepodległości 19A do sieci kanalizacyjnej.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

Magdalena Ścisłowska nr tel.:  791 627 519, adres e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.pl


Dokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego:
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na przyłączenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy Pl. Niepodległości 19A do sieci kanalizacyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia:

– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (również w wersji elektronicznej)

– uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień z m.in. z konserwatorem zabytków – należy dostarczyć 4 egz. dokumentacji oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

– należy dostarczyć 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej

– w ofercie proszę podać cenę netto i brutto sporządzenia dokumentacji


Termin wykonania zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy jednak nie dłuższy niż do końca grudnia 2021r.

Miejsce realizacji zamówienia – WM Plac Niepodległości 19A w Mieroszowie

Kryteria wyboru oferty – cena oraz doświadczenie w realizacji podobnych zamówień

Przewidywany termin realizacji zamówienia rok 2021

Ofertę należy złożyć do dnia 17 września 2021 r. do godziny 12.00 wsiedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o. ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów pok. Nr 3 lub w formie elektronicznej na e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania

przyczyny.