Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp.  zo.o. w Mieroszowie.

Taryfa wchodzi w życie z dn. 14.04.2022 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-160-2021.html

Załączniki: