Ogłasza konkurs ofert naodprowadzenie wód opadowych z kosza do rynny w załączeniu fotografia  we Wspólnocie Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy ul. Mickiewicza 1A

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

Izabela Czerepak nr tel.:  515 355 264, adres e-mail: i.czerepak@zgkimmieroszow.plDokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego:


wykonanie odprowadzenia wód opadowych z kosza do rynny na dachu we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 1a w Mieroszowie.


Termin wykonania zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy

Miejsce realizacji zamówienia – WM Mickiewicza 1A w Mieroszowie

Kryteria wyboru oferty – cena oraz doświadczenie w realizacji podobnych zamówień

Przewidywany termin realizacji zamówienia rok 2023/2024

Ofertę należy złożyć do dnia 13 października 2023 r. do godziny 12.00 wsiedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o. ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów pok. Nr 3 lub w formie elektronicznej na e-mail: i.czerepak@zgkimmieroszow.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

.