WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA przy ul. Sportowej 7 w Mieroszowie

Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.

Ogłasza konkurs ofert na remont dachu we Wspólnocie Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy ul. Sportowej 7

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami: Magdalena Ścisłowska nr tel.:  791 627 519, adres e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.pl

Dokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego:
wykonanie kapitalnego remontu dachu we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Sportowej 7 w Mieroszowie.


Termin wykonania zamówienia – zgodnie z ofertą wykonawcy

Miejsce realizacji zamówienia – WM Sportowa 7 w Mieroszowie

Kryteria wyboru oferty – cena oraz doświadczenie w realizacji podobnych zamówień

Przewidywany termin realizacji zamówienia rok 2021/2022

Ofertę należy złożyć do dnia 6 września 2021 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o. ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów pok. Nr 3 lub w formie elektronicznej na e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.