WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Pl. Niepodległości 24 w Mieroszowie

Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.

Ogłasza konkurs ofert nawykonanie remontu elewacji z dociepleniem (od strony podwórka) budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy Pl. Niepodległości 24 w Mieroszowie.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

Magdalena Ścisłowska nr tel.:  791 627 519, adres e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.pl

Lidia Dąbrowska adres e-mail: l.dabrowska@zgkimmieroszow.plDokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego:


wykonanie remontu elewacji z dociepleniem (docieplenie od strony podwórka) budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy 
Pl. Niepodległości 24 w Mieroszowie zgodnie z audytem remontowym.

– w ofercie proszę podać cenę netto i brutto.


Termin wykonania zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy.

Miejsce realizacji zamówienia – WM Plac Niepodległości 24 w Mieroszowie

Kryteria wyboru oferty – cena oraz doświadczenie w realizacji podobnych zamówień

Przewidywany termin realizacji zamówienia rok 2022

Ofertę należy złożyć do dnia 26 maja 2022r. do godziny 12.00 wsiedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o. ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów pok. Nr 3 lub w formie elektronicznej na e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania

przyczyny.