Zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków

Zarządzanie infrastrukturą sieciową

Celem Spółki jest służenie mieszkańcom i działanie na rzecz rozwoju Gminy Mieroszów.
Obecnie łączna długość sieci wodociągowej przekracza 48 km, a długość sieci kanalizacyjnej to ponad 19 km. Łączna liczba obsługiwanych odbiorców (wrażona liczbą zawartych umów) przekracza 950. Posiadamy i obsługujemy oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Golińsku, Sokołowsku i Nowym Siodle. 

Realizowane zadania

Zgodnie z Zezwoleniem nr 2/2011 Burmistrza Mieroszowa i w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jesteśmy Przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym. W tym zakresie działalność prowadzimy
od października 2011 roku i działamy w oparciu o przywołaną powyżej ustawę i jej akty wykonawcze. Zajmujemy się zaopatrzeniem w wodę
i odbiorem ścieków w Gminie Mieroszów i jej 7 sołectwach. Pobieramy opłaty za wodę i ścieki.