Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie balkonów  w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonego w Sokołowsku przy ul. Główna 34

Przewidywany termin realizacji zamówienia:   III – IV kwartał 2023 r.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

Mieczysław Chlastawa nr tel.:  791-761-399, adres e-mail: m.chlastawa@zgkimmieroszow.pl

Formularz oferty wraz z szczegółowym kosztorysem ofertowym (w formacie pdf) należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o. ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów pok. Nr 3 w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Remont balkonów w budynku nr 34 przy ulicy Główna w Sokołowsku” 

lub przesłać drogą elektroniczną na następujący adres: sekretariat@zgkimmieroszow.pl, w terminie do dnia 12 maja 2023 r. do godziny 14.00.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki: